Svenska Handelsbanken AB (publ) Apps

Handelsbanken SE – Privat
Med Handelsbanken Mobiltjänst kan du utföradina vanligaste bankärenden.Det här kan du göra i appen:- Se saldo och transaktioner- Öppna nytt konto- Byta namn på konto- Göra överföringar mellan egna konton och till andras konton- Se och hantera stående överföringar- Skanna OCR, belopp och bankgiro/plusgiro vid betalning- Godkänna och hantera e-faktura- Se och hantera kommande betalningar- Se insättningsuppgifter från Bankgirot (Egen firma)- Se kortinformation och transaktioner för ditt kort- Aktivera kort- Öppna och stänga kort för internetköp och för köp och uttag iutlandet- Spärra kort- Göra extrainbetalning till Platinum- Se och hantera ditt fondsparande- Se och hantera innehav i depå och Investeringssparkonto- Ta del av Handelsbankens aktieanalyser och dagligamarknadskommentarer- Se pensionssparande och kapitalförsäkringar- Se låneinformation- Villkorsändra bolån- Ansöka om lån eller lånelöfte och göra lånekalkyl- Ladda kontantkort till mobilen- Se kontaktuppgifter till det kontor du tillhör- Möjlighet att ansluta sig till SwishDessutom kan du:- Söka kontor och automater- Ringa till Handelsbanken Direkt för personlig service- Följa utvecklingen av fonder, aktier och olika index- Se dagens boräntor- Ta del av våra experters marknadssyn- Se ekonominyheter från EFN (via webbläsaren)För att logga in behöver du avtal om Telefontjänster. Avtalettecknar du via Handelsbanken Internettjänst under menyvaletInternet, mobil och BankID. Du loggar in med en personlig kod ellermed Mobilt BankID.Behörighetskrav:- Enhets- och apphistorik -Används för att kontrollera om appen är aktiv för att visameddelanden i rätt fönster och annars kunna logga ut användarenautomatiskt- Kontakter -Används för att kunna välja ett telefonnummer i kontaktboken närett kontantkort ska laddas.- Plats -Används för att kunna söka efter närmaste bankomat ochkontor.- Mobil -Används för att det ska vara möjligt att göra direktuppringningfrån appen till support, kontor och kortspärr.- Foton/media/filer -Används för att kunna spara kartdata samt pdf-filer påenheten.- Kamera -Används för att kunna skanna pappersfaktura vid registrering av enbetalning.- Enhets-id och samtalsinformation -Används som stöd för felhantering och felsökning.- Övriga -Visa nätverksanslutningar - Används för att kontrollera om enhetenhar nätverksåtkomst.Fullständig nätverksåtkomst - Används för att appen ska kunnakommunicera med bankens system.Styra vibration - Används för att förtydliga knapptryckningar iappen och vid skanning av pappersfaktura.
Handelsbanken UK – Individual 2.1.0
With Handelsbanken’s mobile app you can accessyour Individual Online Banking accounts conveniently from yourmobile device.Handelsbanken’s mobile app is available for Android 4.0 andabove.The following services are available:- View your account balances and transactions- Make transfers between your accounts- Make payments to predefined beneficiaries- View your cards and card transactions- Make an international payment to predefined beneficiaries- View future payments- Contact details for your branchGetting started1. To use the mobile app you will need to register for Quicklog-on via Individual Online Banking. If you are not currently anIndividual Online Banking customer, please contact your localbranch.2. Log on to Individual Online Banking, choose Log-on detailsfrom the left hand menu and then click on Register/change Quicklog-on where you can choose your Personal ID and Passcode.3. Once you have chosen your Personal ID and Passcode you willneed to download the app, Handelsbanken UK, from Google Play.4. The first time you log on a pop-up will appear on screenprompting you to approve Terms and Conditions for the mobilebanking app.SupportFor more information or if you have any questions, pleasecontact your local branch.
Handelsbanken SE – Företag
Med Handelsbanken Mobiltjänst Företag kan dusom företagsombud utföra dina vanligaste bankärenden.Följande tjänster ingår:• Se saldon och transaktioner på företagets konton.• Se insättningsinformation om bankgirobetalningar.• Göra överföringar mellan egna konton i samma valuta.• Göra överföringar till annans konton i samma valuta.• Betala fakturor med skanning av OCR, belopp och mottagare.• Godkänna e-fakturor.• Godkänna betalningar som är registrerade av annan iInternettjänsten.• Registrera betalningar som sedan ska slutgodkännas av annan iInternettjänsten.• Se kommande och stoppade betalningar.• Godkänna filer.• Business Card Företag - se köputrymme, anslutna kort ochtransaktioner under huvudavtal.• Se marknadsinformation.• Dela sidor som PDF.• Se kontaktuppgifter till kundansvarigt bankkontor.• Sök bankkontor och uttagsautomater.• Ringa till Handelsbanken Direkt Företag för att få personligservice.• Se ekonominyheter från EFN.Du loggar in i appen med en personlig kod, eller med Mobilt BankID.Du behöver även ha behörigheten Mobiltjänst Företag i dinfullmakt.Behörighetskrav:- Enhets- och apphistorik -Används för att kontrollera om appen är aktiv för att ha möjlighetatt visa meddelanden i rätt fönster och annars kunna logga utanvändaren automatiskt.- Plats -Används för att kunna söka efter närmaste bankomat ochkontor.- Mobil -Används för att det ska vara möjligt att göra direktuppringningfrån appen till support, kontor och kortspärr.- Kamera -Används för att kunna skanna pappersfaktura vid registrering av enbetalning.- Enhets-id och samtalsinformation -Används som stöd för felhantering och felsökning.- Övriga -Visa nätverksanslutningar - Används för att kontrollera om enhetenhar nätverksåtkomst.Fullständig nätverksåtkomst - Används för att appen ska kunnakommunicera med bankens system.Styra vibration - Används för att förtydliga knapptryckningar iappen och vid skanning av pappersfaktura.With Handelsbanken Mobileservice company, you as a company representative to perform yourmost common banking.The following services are included:• View balances and transactions on the company's accounts.• Refer to deposit information about bank transfer payments.• Make transfers between their own accounts in the samecurrency.• Make transfers to another account in the same currency.• Pay invoices by scanning OCR, amounts and recipients.• Approve e-bills.• Approve payments that are registered by another Internetservice.• Register payments which will then be the final approval of theother Internet service.• Check the coming and stopped payments.• Approve files.• Business Card - see buying gap, connected cards and transactionsin the main agreement.• Ensure market.• Share pages as PDF.• See the contact information for customers responsiblebanking.• Find bank branches and ATMs.• Calling Handelsbanken Direkt company to get personalservice.• Ensure economic news from EFN.You log into the app with a PIN, or with Mobile BankID. You alsoneed to have permission Mobile Service Businesses in your power ofattorney.Eligibility:- Device and app history -Used to check if the app is active to be able to view messages inthe right window and otherwise, to log the user offautomatically.- Location -Used to be able to search for the nearest ATM and offices.- Mobile -Use for it to be possible to make direct call from the app tosupport, office and card lock.- Camera -Used to be able to scan paper invoice when registering apayment.- Device ID & call information -Used as support for fault management and troubleshooting.- Other -View network connections - Used to check whether the device hasnetwork access.Full network access - Allows the app to communicate with the bank'ssystem.Controlling vibration - Used to clarify the keystrokes in the appand on scanning paper invoices.
REON Equity 3.7.2
Handelsbanken Capital Markets Equity ResearchThrough this application, Handelsbanken Capital Markets offersunique insight into Nordic equities with award-winning researchreports, comments, detailed estimates, consensus data, extensivetechnical charts, performance charts and market data.The application is intended for Handelsbanken Capital Marketsinstitutional clients with a valid account to the website forEquity Research.Please contact us if you have any questions:[email protected] be aware that usual mobile phone charges may apply whenusing this application.
Handelsbanken FI - Henkilöas 2.0.0
KuvausHandelsbankenin mobiilipankissa hoidat päivittäiset raha-asiat.Kirjautuaksesi tarvitset verkkopankkisopimuksen, jonka voit tehdäomassa konttorissasi. Mobiilipankkiin kirjaudut ensimmäiselläkerralla verkkopankkitunnuksillasi ja valitset itsellesiPIN-koodin. Jatkossa kirjaudut palveluun käyttäjätunnuksellasi jaPIN-koodillasi.Handelsbankenin mobiilipankissa voit- Kirjautua sisään käyttäjätunnuksellasi ja itse valitsemallasiPIN-koodilla- Tarkistaa tiliesi saldon ja tuoreimmat tapahtumatetusivulta- Kopioida tilinumeron, siirtää rahaa tililtä ja tehdä maksuntililuettelon valikkoa pyyhkäisemällä- Tehdä siirtoja omien tiliesi välillä (siirtoa ei tarvitsevahvistaa avainkortin turvaluvulla)- Maksaa laskuja, myös maksupohjia käyttämällä- Liittää esim. sähköpostiviestistä kopioidun tilinumeron- Maksaa kuvaamalla laskun koodin kameralla (viivakoodi taiQR-koodi)- Hyväksyä e-laskun- Tarkastella ja muokata maksupohjia- Tarkastella valitun ajanjakson erääntyviä laskuja- Tarkastella credit-korttisi tietoja ja tapahtumia- Tarkastella lainojesi tietoja- Lähettää suojatun viestin konttoriisi viestitoiminnon kauttaVoit myös:
- Hakea konttoreita ja automaatteja- Soittaa Handelsbankenin puhelinpalveluun tai omaankonttoriisi- Soittaa korttien ja verkkotunnusten sulkupalveluunDescriptionHandelsbanken's mobile bank take care of your daily finances.You need to log into online banking agreement, which you can do inyour branch offices. The mobile bank you log in the first time toyour online banking and select a PIN code. In the future, log onwith your user name and PIN code.Handelsbanken's mobile bank you can- To log in with your username and self-selected PIN code- Check your accounts balance, and the most recent events on thehome page- Copy the account number, transfer money between accounts andpayment account to make a list of menu by swiping- Make transfers between their own accounts (transfer is notnecessary to confirm the key card security century)- Pay bills, including payment using templates- Connects eg copied e-mail to the account number.- Pay a bill describing the code with the camera (barcode or QRcode)- Adopt the e-invoice- View and edit your payment templates- View selected period of maturing bills- View your credit card information and events- View information about your loans- Send a secure message through the Treasury's message functionYou can also:- Apply for offices and vending machines- Call Handelsbanken phone service or your branch offices- Call blocking service cards and domain names
Handelsbanken SE – Finans 1.7.1
I Handelsbanken Finans mobiltjänst kan du seditt engagemang som du fått hos oss i samband med att dufinansierat ett inköp hos någon av våra anslutna återförsäljare.Följande tjänster ingår:- Saldo och transaktioner på dina konton.- Information om kort och kortinnehavare.- Månadens kontoavi med tillhörande transaktioner ochkampanjköp.- Uppvisning av månadens kontoavi som pdf samt möjlighet attskriva ut denna eller skicka som e-post.- Dina fakturor med tillhörande fakturaspecifikation.- Uppvisning av fakturan som pdf samt möjlighet att skriva utdenna eller skicka som e-post.Dessutom kan du:- Ringa till Handelsbanken Finans för personlig service med fleravardagsärenden.- Få svar på de vanligaste frågorna som ställs till oss via vår”FAQ”.- Få tillgång till en kalkylator för beräkning avkontraktsfinansieringFör att logga in i Handelsbanken Finans mobiltjänst behöver duha tillgång till ett mobilt BankID.At Handelsbanken Finansmobile service, you can see your commitment that you received fromus when you financed a purchase of any of our affiliated dealers.The following services are included:- Balance and transactions on your accounts.- Information on the card and cardholder.- Monthly kontoavi and related transactions and kampanjköp.- Presentation of the month kontoavi as pdf and to print it orsend to email.- Your invoices with accompanying invoice specification.- Presentation of the invoice as a PDF, and the ability to printit or send to email. Additionally, you can:- Call to Handelsbanken Finans for personal service with multipledaily errands.- Get answers to frequently asked questions to us via our"Frequently Asked Questions".- Get access to a calculator for calculating contractfinancingTo log in Handelsbanken Finans mobile services need to haveaccess to a mobile BankID.
Handelsbanken NO - Kortkompis 2.0.4
Kortkompis fra Handelsbanken er en enkel appsom viser disponibel saldo på bankkortet ditt på en rask og enkelmåte. Du vil også få oversikt over dine siste transaksjoner påkontoen som kortet er tilknyttet.Har du kredittkort vil du se disponibel kreditt på kortet, samt desiste transaksjonene siden forrige faktura.Ingen aldersgrenseAppen har ingen aldersgrense og passer derfor ekstra godt til våreunge kunder som ønsker en rask saldosjekk. Har du kort iHandelsbanken, bør du laste ned appen for å holde oversikten.Enkel aktiveringDu trenger hverken kodebrikke eller BankID for å ta i bruk appen,men ditt mobilnummer må være registrert i våre systemer. Er ikkemobilnummer registrert vil du ikke motta aktiveringskode og hellerikke kunne aktivere appen. Registrer derfor ditt mobilnummer inettbanken eller ta kontakt med din rådgiver.Spørsmål og svar:Jeg får ikke aktiveringskode tilsendt på SMS, hva er feil?- Ditt mobilnummer må være registrert i våre systemer. Logg på inettbank og registrer dette, eller ta kontakt med dinkunderådgiver.Hvorfor ser jeg ikke sparekontoen min?- Appen viser bare saldo på kontoer hvor man har tilknyttetbankkort. Ønsker man saldo på andre kontoer og flere funksjoneranbefaler vi vår mobilbank.Jeg har flere kort, men ønsker ikke å se alle sammen i appen?- Gå på innstillinger øverst til høyre i appen. Har kan du velgehvilke av dine kort som skal være synlige i appen.Jeg har appen for mine kort, men hvorfor ser jeg ikke kortene tilbarna mine, jeg disponerer jo kontoene deres?- Appen viser bare bankkort og ikke kontoer hvor du selv ikke harkort.Jeg har bare kredittkort og ikke andre kort i Handelsbanken. Kanjeg bruke appen?- Ja, så lenge vi har registrert mobilnummeret ditt i våresystemer, er det bare å laste ned app og aktivere denne.Ser at appen ikke har noe ”Logg Ut” funksjon. Hvordan logger jegav?- Ettersom appen ikke krever noe pålogging etter aktivering, og atman ikke får utført transaksjoner, har vi ikke laget Logg Utfunksjon. Vi oppfordrer alltid våre kunder å aktivere skjermlås påsine telefoner med kode/passord.Vil det komme flere funksjoner i appen etterhvert, som f.eksoverføring mellom egne kontoer og betale regninger?- Vi har ingen konkrete planer om dette. Appen er i første omgangtenkt som en app for enkel og rask saldo. Ønsker man flerefunksjoner anbefaler vi vår mobilbank.Hvor gammel må man være for å ta i bruk appen?- Appen har ingen aldersgrense. Har du kort i Handelsbanken og dittmobilnummer ligger i våre systemer, er det bare å laste ned ogaktivere app. Er ikke ditt mobilnummer registrert hos oss, kan duta kontakt med din rådgiver eller registrere nummeret inettbanken.Short mate fromHandelsbanken is a simple app that displays available balance onyour credit card in a fast and easy way. You'll also get anoverview of your recent transactions on the account that the cardis attached.Do you have credit cards you will see available credit on the card,as well as recent transactions since the last invoice.UnratedThe app has no age limit and, therefore, blends well with our youngcustomers who want a quick balance check. Have short Handelsbanken,you should download the app to keep track.easy activationYou need no code chip or BankID for adopting app but your mobilenumber must be registered in our system. Is not mobile numberregistered will not receive the activation code nor could activatethe app. Sign why your mobile number in your online bank or contactyour advisor.Questions and answers:I do not get an activation code sent by SMS, what is wrong? - Your mobile phone number must be registered in our system.Log on to online banking and sign this, or contact your customeradviser.Why do not I save my account?- The app only shows balances on accounts where you have attachedcredit card. If you want balances on other accounts and additionalfeatures, we recommend our mobile banking.I have several cards, but do not want to see them all in theapp?- Go on Settings at the top right of the app. Have you can choosewhich of your cards should be visible in the app.I have app for my card, but why can not I see the cards to mychildren, I disposes of the their accounts?- The app shows only credit cards and no accounts where you do nothave cards.I only have credit cards and no other cards in Handelsbanken. Can Iuse the app?- Yes, as long as we have registered your mobile phone number inour system, simply download the app and enable this.Seeing that the app has no "Log Out" function. How do I logoff?- As the app does not require any login after activation, and thatone does not get executed transactions, we have not made Log Outfunction. We always encourage our customers to activate screen ontheir phones with code / password.Will there be more features in the app for each, such as transfersbetween accounts and pay bills?- We have no concrete plans for this. The app is initially intendedas an app for easy and quick balance. If you want more features, werecommend our mobile banking.How old must you be to use the app?- The app has no age limit. Have short Handelsbanken and yourmobile number is in our systems, simply download and activate theapp. Is not your mobile number registered with us, please contactyour advisor or register number in the Internet bank.
Handelsbanken SE Business Card 1.0.0
Handelsbankens app för Business Cardhjälperdig att hantera ditt företagskort* på ett snabbt ochenkeltsätt.Du hittar följande tjänster i appen:• Aktivera ditt kort• Se dina kortköp• Öppna och stäng kort för internetköp• Öppna och stäng kort för köp och uttag i utlandet• Information om spärr av kort• Ta del av nya förmåner och erbjudanden varje månadOvanstående tjänster har du även tillgång till om duanvänderappen Handelsbanken SE – Privat.Du loggar in i appen med Mobilt BankID.* Business Card, Visa ExpensesHandelsbanken's AppsforBusiness Card helps you manage your business card * in a fastandeasy way.You will find the following services in the app:• Activate your card• Make your purchases• Open and close the card for Internet purchases• Open and close the card for purchases and withdrawalsabroad• Information about the blocking of cards• Take advantage of new benefits and offers every monthThe above services, you also have access to if you use theapp,Handelsbanken SE - Private.You log into the app with Mobile BankID.* Business, Visa Expenses
Handelsbanken NL - Particulier 2.0.0
OmschrijvingMet de Handelsbanken Particulier Mobiel Bankieren app heeft ualtijd en overal toegang tot uw rekeningen vanaf uw Androidsmartphone en tablet. De app is beschikbaar voor Android 4.0 ofnieuwer.Met de app kunt u:- Uw saldo en rekeninginformatie bekijken.- Uw bij- en afschrijvingen bekijken.- Overboekingen tussen uw eigen rekeningen uitvoeren.- Eurobetalingen naar nieuwe begunstigden uitvoeren.- Eurobetalingen naar begunstigden uit uw Particulier InternetBankieren adresboek uitvoeren.- Betalingen in behandeling bekijken en wijzigen.- Uw hypotheken en leningen bekijken.- Vanuit de app kunt u direct contact opnemen met onzeklantenservice.Aan de slagOm in de Particulier Mobiel Bankieren app in te loggen moet uMobiel bankieren activeren en uw inloggegevens aanmaken inParticulier Internet Bankieren.Neem de volgende stappen om Mobiel Bankieren te activeren en uwinloggegevens aan te maken:1. Log in op Particulier Internet Bankieren met de USB-kabelaangesloten.2. Selecteer het menu Mobiel bankieren en klik op Activeren om uwParticulier Mobiel Bankieren te activeren en registreer uwinloggegevens.3. Na de activering van Particulier Mobiel Bankieren en hetaanmaken van uw inloggegevens kunt u de app ‘Handelsbanken NL –Particulier’ downloaden in de Google Play.4. Toestelregistratie is vereist om gebruik te maken van onze app.U kunt uw toestel registreren met uw inlogkaart en kaartlezerzonder kabel.OndersteuningVoor meer informatie over onze app, of als u geen toegang heeft totParticulier Internet Bankieren kunt u contact opnemen met onzeklantenservice op telefoonnummer: 0800 8200 020.DescriptionThe Handelsbanken Private Mobile Banking app you have anytime,anywhere access to your accounts from your Android smartphone andtablet. The app is available for Android 4.0 or later.With the app you can:- View your balance and account information.- View your credits and debits.- Transfers between performing your own accounts.- Euro Payments export to new beneficiaries.- Euro Payments to beneficiaries from your Individual InternetBanking performing directory.- View and modify pending payments.- View your mortgages and loans.- From the app, you can directly contact our customer service.To workTo log into the Private Mobile Banking App, you must activatemobile banking and create your login details Mansion InternetBanking.Take the following steps to activate Mobile Banking and create yourlogin details:1. Log in to Internet Banking Private connected with the USBcable.2. Select the menu Mobile banking and click Activate to activateyour Private Mobile Banking and register your credentials.3. Following the activation of Mobile Private Banking and creatingyour credentials, you can the app Handelsbanken UK - Private'download in Google Play.4. Device Registration is required in order to make use of our app.You can register your device with your user card and reader withoutcable.SupportFor more information about our app, or if you do not have access toIndividual Internet banking, please contact our customer service byphone: 0800 8200 020.
Handelsbanken UK – Corporate 1.0.0
DescriptionWith Handelsbanken’s Corporate banking app you can accessyouraccounts conveniently from your mobile device. The app isavailablefor Android 4.0 and above.The following services will be available:• View account balances and transactions• Make transfers between accounts• Make UK Faster Payments to existing beneficiaries fromCorporateInternet templates• Make international payments to existing beneficiariesfromCorporate Internet templates• Authorise payments, transfers and files• View future payments• View payment history• Access contact details for your branchGetting started1. Contact your branch to get signed up for the CorporateBankingapp.2. Each user will need to register for Quick log-on viaCorporateInternet. (If you have already registered for Quick log-onforIndividual Online Banking you can use the same Personal IDandPasscode for the Corporate Banking app.)a. When logged on with the cable attached, choose App log-ondetailsfrom the left hand menub. Click on Register/change Personal ID and choose aPersonalIDc. Click on Register/change Passcode, choose and confirmyourPasscode3. Download the app, Handelsbanken UK - Corporate, fromAppStore.4. A one-off activation is required for every device, usingyourcard and card reader without cable.SupportFor more information, or if you have any questions abouttheCorporate Banking app, please contact your branch.
Handelsbanken NO - Corporate 1.0.1
With Handelsbanken Corporate MobileBanking,you can quickly get an overview of corporate finance andeasilyperform the most common banking functions.The following services are included:- View accounts- View balances and transactions- Record payments- Approve recorded payments and files- View pending payments- View rejected payments- View processed paymentsDirect phone contact to "Support 24 for business" and"Corporateassistance".You can also easily switch between agreements if you have accesstomore than one.Login is done with BankID on mobile.
Handelsbanken NO - Mobilbank 1.5.4
Mobilbank med enkel påloggingAppen «husker» hvem du er. Du trenger ikke taste inn fødselsnummerved pålogging. Ett trykk og du er inne. Ønsker du å bruke enselvvalgt kode, er dette selvfølgelig mulig.Aktivering av appFor å ta i bruk appen må du ha nettbank. Selve aktiveringen foregårpå mobilen og du må enten ha:• BankID – fra hvilken som helst bank• BankID på mobil – fra hvilken som helst bank• Nettbankpassord og kodebrikke fra HandelsbankenOversikt over tjenester etter pålogging:• Disponibel saldo og bevegelser på konto og kredittkort• Se restgjeld og bevegelser på lån• Forfallsmappe• Overføre mellom egne kontoer og kontoer du disponerer• Overføre fra kredittkort til konto• Se fakturagrunnlag og godkjenne eFaktura• Regionsperre på kortMed BankID på mobil eller kodebrikke kan du:• Utføre betalinger med KID/meldinger• Endre/slette betalinger i forfallsmappen• Handle fond og aksjerDra-og-slipp funksjoner ved overføring og betaling eFaktura.Ved overføring fra en konto til en annen kan du dra et konto-ikonover til et annet og slippe. Fyll deretter ut beløp som ønskesoverført.Det samme gjør du med eFakturaene. Dra og slipp over den kontoen duønsker å belasteTips og triks ved problemerDet finnes utallige typer telefoner på markedet. Våremobiltjenester er derforlaget iht visse standarder og minimumskrav til telefonenesoperativsystem.Her er derfor noen generelle tips som ofte løser problemer medmobilbank, f.eks ved pålogging.• Foreta en restart av telefon• Har man problemer med appen, kan ofte problemet løses ved åavinstallere app, for deretter laste den ned på nytt. Dette løserofte problemer hvor app ikke vil starte, og er relatert til nyligoppdatering av telefonens operativsystem• Oppdater til det nyeste operativsystemet.